Menu

„Vichy“ vandens parko šeimos abonemento kortelės taisyklės:

Šios taisyklės yra taikomos visiems „Vichy” vandens parko (toliau – „VVP“) vardinio šeimos abonemento (toliau – „abonementas“) turėtojams (toliau – „lankytojai“). Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Šios taisyklės papildo kitas VVP galiojančias ir jo lankytojams taikomas taisykles, tačiau jų nepakeičia.

Kiekvienas lankytojas, įsigijęs abonementą ir patekęs į VVP automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su visomis VVP jam taikomomis sąlygomis ir taisyklėmis, įskaitant VVP vidaus tvarkos taisykles, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

  1. Šeimos abonementų rūšys:

1.1 „Šeimos suaugusių“ abonementas –  VVP abonementas, skirtas apsilankymui pramogų ir pirčių zonose, t.y. baseinų ir nusileidimo kalnelių zonoje, „Lavos“ ir „Bora Bora“ pirčių zonoje ir / ar kitose vandens parko zonose, kurios buvo įrengtos ir visiškai veikiančios abonemento įsigijimo dieną. Šeimos suaugusių abonementą gali įsigyti asmenys, kuriems abonemento kortelės gamybos dieną yra suėję 18 metų.

1.2 „Šeimos vaikiškas“ abonementas – VVP abonementas, skirtas apsilankymui pramogų zonoje, t.y. baseinų ir nusileidimo kalnelių zonoje ir / ar kitose vandens parko zonose, kurios buvo įrengtos ir visiškai veikiančios abonemento įsigijimo dieną.

 

  1. Abonemento galiojimas:

2.1 Abonementas galioja nuo 2017 02 13 iki 2017 05 31.

2.2 Kiekvieną VVP darbo dieną, VVP darbo laiku.

2.3 Vienas 4 valandų apsilankymas per dieną.

2.4 Į VVP galima patekti VVP vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka, likus ne mažiau nei dviems valandoms iki VVP uždarymo.

  1. Abonemento kortelės išdavimas:

 

3.1 Vardinės abonemento kortelės išduodamos tik atvykus visiems šeimos nariams kartu. Vėliau kiekvienas šeimos narys turės galimybę VVP lankytis atskirai.

3.2 Abonemento kortelės bus gaminamos pateikus abonemento kuponą, nuo 2017 02 13 iki 2017 05 31.

3.3 Abonemento gavėjas užpildo VVP darbuotojų pateiktą anketą, pagal kurios duomenis bus padaryta abonemento kortelė. Abonemento gavėjas privalo pateikti asmens dokumentą VVP darbuotojui, kuris patikrins asmens duomenis anketoje su asmens dokumentu. Abonemento gavėjas patvirtina ir privalo užtikrinti, kad anketoje pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Paaiškėjus, kad pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs, abonemento kortelė gali būti neišduodama, o išduota kortelė panaikinama negrąžinant už abonementą sumokėtų pinigų.

3.4 Abonemento gavėjas bus nufotografuotas, o skaitmeninis atvaizdas bus perkeltas ant abonemento kortelės.

3.5 Abonemento kortelė yra išduodama tą pačią dieną, ne anksčiau kaip praėjus 4 (keturioms) valandoms po visų reikiamų dokumentų užpildymo ir duomenų surinkimo, išskyrus atvejus, nurodytus 3.6 punkte.

3.6 Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių abonemento kortelė negali būti išduota tą pačią dieną, ją atsiimti, pateikus kuponą ir asmens tapatybės dokumentą, bus galima per savaitę nuo pirmojo apsilankymo VVP.

3.7 Kai abonemento kortelė jau yra išduota, galimybės abonemento kortelę perrašyti, perduoti (ar kitaip perleisti) kitam asmeniui, nėra.

3.8 Tuo atveju, jei abonemento kortelė yra pamesta, pavogta, kitaip prarasta ar sugadinta, naujos kortelės išdavimas kainuos 12 EUR. Dėl naujos kortelės išdavimo reikia kreiptis raštu į VVP administraciją.

  1. Abonemento naudojimo ribojimai:

4.1 Abonementas negalioja VVP vykstančių renginių metu, kai yra parduodami atskiri renginio bilietai.

4.2 Jei atskiros VVP zonos lankytojų apsilankymo metu yra išnuomotos ar kitaip perduotos naudoti tretiesiems asmenims, į jas lankytojai gali būti neįleidžiami.

4.3 Lankytojai į VVP su abonementu gali būti neįleidžiami, kai visos individualios persirengimo spintelės yra užimtos. Lankytojai VVP aptarnaujami bendra eilės tvarka.

4.4 Dėl techninių kliūčių ar dėl kitų priežasčių VVP laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, nusileidimo takeliais, bangų baseinu, pirtimis ir kt. Tuo atveju abonemento kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui už jį negrąžinami. Informacija apie apribojimus, susijusius su teikiamomis paslaugomis, pateikiama VVP vidaus tvarkos taisyklėse, VVP kasose arba interneto tinklapyje www.vandensparkas.lt.

4.5 Lankytojai neįleidžiami VVP ne darbo metu, kai VVP yra uždarytas remontui ar neveikia dėl kitų priežasčių.

4.6 VVP kartą metuose yra uždaromas profilaktiniams darbams, kurie gali trukti iki 3 savaičių, už šį laikotarpį lankytojui pinigai nėra grąžinami ir abonementas nėra pratęsiamas.

  1. Kitos sąlygos:

5.1 Abonementas yra vardinis, todėl pateikiant abonemento kortelę, reikia pateikti ir asmens tapatybės dokumentą.

5.2 Abonemento gavėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog abonementas ir teisė pasinaudoti VVP paslaugomis yra suteikiamas tik tam asmeniui, kurio vardas ir pavardė yra nurodyti ant kortelės.

5.3 Papildomai suteiktos VVP paslaugos nėra įskaičiuotos į abonemento kainą. Už gėrimus, maistą, nusipirktą VVP kavinėse, užkandinėse, baruose ar kitas apsilankymo VVP metu suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes, taip pat už naujai pradėtas teikti paslaugas VVP reikia sumokėti atskirai prie išėjimo kasų pagal nustatytus kainų tarifus.

5.4 Pirčių, baseinų ir nusileidimo kalnelių zonas ir / ar kitas vandens parko  zonas, kurios buvo įrengtos ir pradėjo veikti po abonemento įsigijimo dienos, VVP pasilieka teisę apmokestinti papildomai.

5.5 Lankytojai, kurie atitinka VVP vidaus tvarkos taisyklių nustatytą ūgio reikalavimą (ne mažesnis kaip 1,30 m (vienas metras ir trisdešimt centimetrų)), tačiau yra jaunesni, nei 14 metų amžiaus, ir VVP lankosi vieni, t.y. be juos lydinčių pilnamečių asmenų, privalo laikytis visų bendrųjų šiam amžiui nustatytų apribojimų bei taisyklių.

5.6 Šiuos reikalavimus atitinkantys lankytojai kiekvieną kartą atėję į VVP privalo pateikti VVP personalui VVP nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų ar globėjų. Šis sutikimas yra vienkartinis ir galioja vienam apsilankymui VVP. Sutikimo formą galima rasti VVP arba parsisiųsti iš VVP internetinio tinklapio www.vandensparkas.lt.

  1. Pinigų grąžinimas

6.1 VVP  negrąžina pinigų, kai abonemento kuponas ar abonemento kortelė yra pamesti, pavogti, prarasti kitu būdu ar sugadinti, taip pat, kai lankytojas nesinaudoja lankytojams teikiamomis VVP paslaugomis.

6.2. VP grąžina pinigus šiais atvejais:

6.2.1. lankytojas prašo grąžinti sumokėtus už abonemento kuponą pinigus ir iki abonemento kupono galiojimo pabaigos Vandens parkui pateikia nepanaudotą abonemento kuponą ir fiskalinį čekį, jei abonemeto kuponas buvo pirktas VP kasose arba VP partnerių prekybos vietose.

6.2.2. lankytojas prašo grąžinti sumokėtus pinigus už abonementą ir iki abonemento galiojimo pabaigos Vandens parkui pateikia nepanaudotą abonemento kortelę ir fiskalinį čekį, jei abonemeto kuponas buvo pirktas VP kasose arba VP partnerių prekybos vietose;

6.2.3. lankytojas, pasinaudojęs išduotu abonementu, prašo grąžinti pinigus sumokėtus už abonementą iki abonemento galiojimo pabaigos ir pateikia abonemento kortelę ir fiskalinį čekį, jei abonemeto kuponas buvo pirktas VP kasose arba VP partnerių prekybos vietose. Tokiu atveju VP grąžintiną sumą lankytojui sudaro iš lankytojo už abonemento kuponą sumokėtos sumos išskaičiuojant sumas už faktinius lankytojo apsilankymus VVP naudojant abonementą, vieno apsilankymo VVP įkainiu laikant 15 (penkiolika) eurų už apsilankymą suaugusiam, 10 (dešimt) eurų už apsilankymą vaikui iki 18 m..

  1. Patvirtinimas ir žalos atlyginimas

7.1 Lankytojai patvirtina, kad naudojimosi abonementu ir su tuo susijusiomis VVP teikiamomis paslaugomis, esminė sąlyga yra šių taisyklių, VVP vidaus tvarkos taisyklių, kitų VVP taikomų reikalavimų ir sąlygų, taip pat viešosios tvarkos ir geros moralės principų laikymasis. Naudodamiesi abonementu bei lankydamiesi VVP, lankytojai patvirtina, kad sutinka vadovautis šiame taisyklių punkte nurodytomis nuostatomis ir principais. Lankytojai taip pat patvirtina, kad jiems yra žinoma ir jie su tuo sutinka, kad UAB „Vandens parkas“ turi teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles ir jose numatytas sąlygas, ir tokie pasikeitimai įsigalioja ir yra taikomi lankytojams nuo jų pakeitimo ir paskelbimo VVP tinklapyje – www.vandensparkas.lt. Pažeidus šias sąlygas, VVP gali sustabdyti abonemento galiojimą ar jį panaikinti, o pinigai sumokėti už abonementą nėra grąžinami.

7.2 Lankytojas, pažeidęs šių taisyklių ir/ar bet kokių kitų VVP taikomų taisyklių sąlygas ar reikalavimus ar naudodamasis abonementu padaręs bet kokios kitos žalos VVP ar tretiesiems asmenims, privalo ją atlyginti.

  1. Rekomendacijos:

8.1 Lankytis VVP rekomenduojama paprastomis darbo dienomis (nuo antradienio iki penktadienio), siekiant išvengti didelių žmonių spūsčių.

8.2 Rekomenduojama į VVP atsinešti šlepetes.

8.3 Savo rankšluosčių bei chalatų atsinešti nebūtina, nes juos VVP lankytojas už papildomą mokestį turi galimybę išsinuomoti VVP.

 

Nepamirštamų įspūdžių bei geros nuotaikos Jums linki

„Vichy“ vandens parkas!