Menu

VICHY vandens parko kalendorinių metų abonemento taisyklės

 

Šių taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems VICHY Vandens parko (toliau – VVP) klientams, įsigijusiems vardinį kalendorinių metų abonementą (toliau – abonementas).

Šios taisyklės papildo kitas VVP galiojančias ir klientams taikomas taisykles, tačiau jų nepakeičia.

Kiekvienas klientas, įsigydamas abonementą, užpildydamas ir pasirašydamas abonemento anketą ir apsilankydamas VVP patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir kitomis VVP galiojančiomis taisyklėmis, įskaitant bet neapsiribojant VVP vidaus tvarkos taisykles, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

 

Abonementų rūšys:

1.1 AUKSINIS abonementas – kalendorinių metų VVP abonementas, skirtas apsilankymui pramogų ir pirčių zonoje, t.y baseinų ir nusileidimo kalnelių zonoje, VIP pirčių zonoje ir / ar kitose vandens parko zonose, kurios buvo įrengtos ir visiškai veikiančios abonemento įsigijimo dieną. VIP pirčių zonoje gali lankytis klientai nuo 12 metų.

1.2 SIDABRINIS abonementas – kalendorinių metų VVP abonementas, skirtas apsilankymui tik pramogų zonoje, t.y. baseinų ir nusileidimo kalnelių zonoje ir / ar kitose vandens parko zonose, išskyrus VIP pirčių zoną, kurios buvo įrengtos ir visiškai veikiančios abonemento įsigijimo dieną.

 

Abonemento galiojimas:

2.1 Abonementas galioja nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2.2 AUKSINIS abonementas suteikia teisę apsilankyti VVP vieną kartą dienoje (neribotą laiką) visomis VVP darbo dienomis, VVP darbo laiku.

2.3 SIDABRINIS abonementas suteikia teisę apsilankyti VVP vieną kartą dienoje (iki 4 valandų) visomis VVP darbo dienomis VVP darbo laiku.

 

Abonemento kortelės išdavimas:

3.1 Vardinė abonemento kortelė (toliau – abonemento kortelė) klientui išduodama tik pateikus abonemento įsigijimą patvirtinantį dokumentą (abonemento kuponą). Abonemento kortelės gaminamos ir klientams išduodamos nuo 2022 m. gruodžio 06 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Pinigai už ne dėl VVP kaltės nepanaudotą abonementą negrąžinami ir nepanaudoto abonemento galiojimas nepratęsiamas. Jaunesniam nei 16 metų klientui abonemento kortelė išduodama tik dalyvaujant tėvams (globėjams) ar vienam iš jų.

3.2 Vardinė abonemento kortelė gaminama pirmajam VVP abonemento kuponą pateikusiam asmeniui. VVP administracija neprisiima atsakomybės ir neatsako už žalą, kliento patirtą dėl abonemento įsigijimą patvirtinančio dokumento praradimo ar neteisėto padauginimo (kopijavimo).

3.3 Abonementą įsigijęs klientas, pirmą kartą atvykęs į VVP, privalo atsakingam VVP darbuotojui pateikti asmens dokumentą ir užpildyti abonemento anketą. Paaiškėjus, kad anketoje pateikti asmens duomenys identifikuojantys klientą yra neteisingi ir tai turi esminės reikšmės sutarties su vartotoju vykdymui, abonemento kortelė neišduodama. Tais atvejais, kai faktas, kad anketoje pateikti asmens duomenys identifikuojantys klientą yra neteisingi, paaiškėja jau išdavus kortelę – iki bus pateikti teisingi duomenys abonemento kortelės galiojimas sustabdomas už sustabdymo laiką pinigų negrąžinant.

3.4 Abonementą įsigijęs klientas nufotografuojamas ir skaitmeninis kliento atvaizdas (nuotrauka) perkeliamas ant abonemento kortelės. Nuotraukoje kliento veidas turi būti aiškiai matomas ir neuždengtas (fotografuojama be akinių, kepurės, šalio ir kt.).

3.5 Abonemento kortelė išduodama tą pačią dieną, ne anksčiau kaip praėjus 4 (keturioms) darbo valandoms po reikiamų dokumentų užpildymo ir duomenų pateikimo, išskyrus atvejus, nurodytus 3.6 punkte.

3.6 Jei dėl techninių kliūčių abonemento kortelė negali būti išduota tą pačią dieną, klientas, pateikęs abonemento kuponą, abonemento kortelę gali atsiimti per savaitę nuo pirmojo apsilankymo VVP.

3.7 Abonementą įsigijęs klientas, kuriam jau išduota abonemento kortelė, turi teisę abonementą perleisti bet kuriam kitam asmeniui iš anksto sumokėjęs abonemento perleidimo mokestį – 60 Eur, kuriuo padengiami VVP dėl abonementą įsigijusio asmens keitimo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius, įskaitant abonemento išdavimo ir administravimo sąnaudas ir kitas su abonementą įsigijusio asmens keitimu susijusias VVP išlaidas.

3.8 SIDABRINĮ abonementą įsigijęs klientas, turi teisę įsigytą abonementą pakeisti į AUKSINĮ iš anksto sumokėjęs abonemento keitimo mokestį – 60 Eur.

3.9 Klientui praradus ar sugadinus abonemento kortelę, sustabdžius abonemento kortelės galiojimą, nauja abonemento kortelė išduodama arba abonemento kortelės galiojimas atnaujinamas tik iš anksto sumokėjus 25 Eur kortelės mokestį.

3.10 Abonemento galiojimas negali būti stabdomas ar pratęsiamas. Klientas turi teisę atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už abonementą sumokėtos įmokos dalies, proporcingos laikotarpiui, likusiam iki abonemento galiojimo pabaigos tik sumokėjęs 35 Eur įmoką, kuria padengiami VVP dėl abonemento nutraukimo patirti nuostoliai, kuriuos sudaro VVP klientui suteiktos nuolaidos, įskaitant nuolaidą dėl ilgalaikio paslaugų teikimo, abonemento išdavimo ir administravimo sąnaudos ir kitos su abonementu susijusios VVP išlaidos.

 

Abonemento naudojimo ribojimai:

4.1 Abonementas negalioja VVP vykstančių renginių metu, į kuriuos parduodami atskiri renginio bilietai.

4.2 Jei atskiros VVP zonos klientų apsilankymo metu yra perduotos naudoti tretiesiems asmenims, į jas klientai gali būti neįleidžiami.

4.3 Abonementą įsigiję klientai į VVP gali būti neįleisti, kai visos VVP persirengimo spintelės užimtos ar VVP klientų srautas yra pasiekęs epidemiologinės saugos tikslais nustatytą ribą. Visi klientai VVP aptarnaujami bendros eilės tvarka.

4.4 VVP suteikia teisę abonementą įsigijusiems klientams naudotis VVP įrengtais įrenginiais ir teikiamomis paslaugomis, tačiau negarantuoja visų ir bet kokių VVP įrengtų įrenginių (sūkurinėmis voniomis, nusileidimo takeliais, bangų baseinu, pirtimis ir kt) ar teikiamų paslaugų pasiekiamumo visą abonemento laikotarpį. Dėl techninių kliūčių ar dėl kitų esminės reikšmės priežasčių nulemtų administracijos sprendimų VVP gali būti apribota galimybė naudotis tam tikromis paslaugomis ar įrenginiais, pavyzdžiui gali būti uždarytos tam tikros pirtys, o šaltų orų laikotarpiu uždaroma lauko terasa. Informacija apie teikiamų paslaugų ribojimus pateikiama VVP vidaus tvarkos taisyklėse, minėtose taisyklėse nenumatytais atvejais tokia informacija viešinama gerai matomoje vietoje prie VVP kasų arba interneto tinklapyje www.vandensparkas.lt.

4.5. VVP mažiausiai kartą metuose yra uždaromas profilaktiniams aptarnavimo darbams, kurie gali trukti iki 4 savaičių.

4.6. Abonemento kaina yra paskaičiuota įvertinus numatytas VVP darbo valandas, laiką kuomet VVP dėl techninės priežiūros poreikio įprastai neteikia paslaugų dėl reguliarių profilaktinių darbų, remonto darbų ir ilgametį vidurkį laiko, kuomet dėl techninių ar kitų kliūčių gali neveikti atskiri atrakcionai ir neteikiamos kitos VVP paslaugos. Dėl paslaugų ribojimų abonemento kaina neperskaičiuojama, pinigai klientui negrąžinami ir abonemento galiojimas nėra pratęsiamas.

4.5 Klientai į VVP neįleidžiami po darbo valandų, uždarius VVP remontui ar VVP neveikiant dėl bet kokių kitų priežasčių.

4.6 VVP darbo laikas pateikiamas VVP patalpose ir interneto tinklalapyje, adresu www.vandensparkas.lt.

 

Kitos sąlygos:

5.1 Abonementą įsigijęs klientas kas kartą į VVP įleidžiamas tik pateikęs jam išduotą abonemento kortelę.

5.2 Abonemento kortelės yra vardinės. VVP personalas turi teisę paprašyti kliento asmens dokumento, o klientui  asmens dokumento nepateikus – jo neįleisti į VVP.

5.3 Abonementą įsigijęs klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad teisė naudotis VVP paslaugomis yra suteikiama tik tam asmeniui, kuriam yra išduota abonemento kortelė. Pateikus kitam asmeniui išduotą abonemento kortelę, VVP turi teisę sustabdyti ar panaikinti abonemento galiojimą.

5.4 Už VVP įsigyjamus gėrimus, maistą, kitas apsilankymo VVP metu suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes klientas privalo sumokėti šių prekių ar paslaugų įsigijimo metu arba VVP išėjimo kasose pagal nustatytus kainų tarifus. Šios prekės ir paslaugos nėra įskaičiuotos į abonemento kainą.

5.5 VVP turi teisę papildomai apmokestinti pirčių, baseinų ir nusileidimo kalnelių zonas ir / ar kitas vandens parko zonas, įrengtas ir/ar pradėjusias veikti po abonemento įsigijimo.

5.6 Jaunesni nei 14 metų vaikai VVP paslaugomis gali naudotis tik su lydinčiu pilnamečiu asmeniu kuris turi prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimo vieno ar kelių vaikų elgesį, VVP galiojančių taisyklių laikymąsi. Nuo 14 iki 16 metų vaikai VVP paslaugomis gali naudotis tik pateikę galiojantį VVP nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų (globėjų). Sutikimo formą pateikiama VVP kasose bei VVP internetiniame tinklapyje adresu www.vandensparkas.lt. Vaikai nuo 14 iki 18 metų Vandens parke esantys be juos lydinčių pilnamečių asmenų privalo paisyti VVP personalo nurodymu bei laikytis atrakcionų naudojimo ir VVP galiojančių taisyklių reikalavimų.

5.8 AUKSINIS ir SIDABRINIS abonementas suteikia teisę patekti į VVP likus ne mažiau nei dviem valandoms iki VVP uždarymo.

5.9. Įsigydamas abonementą, klientas sutinka, kad tuo atveju, jeigu su kovos su COVID-19, kita liga ar bet kokių kitų priežasčių nulemtų valstybės ar savivaldos institucijų bei įstaigų sprendimų, nutarimų, rekomendacijų, tvarkų ar potvarkių, VVP veikimui bus taikomi ribojimai ar draudimai ir dėl to VVP darbo dienų ir/ar valandų kiekis bus mažesnis už planuotą, ar abonementą įsigijęs klientas neturės galimybės apsilankyti VVP ar toks apsilankymas bus ribojamas dėl kitų su COVID-19 ligos valdymu susijusių aplinkybių, ar VVP administracijos sprendimu, nulemtu ypač išaugusių energijos išteklių kainų, sumokėti už abonementą pinigai nebus grąžinami.

5.10. Kilus ginčui su VVP, vartotojas gali kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt).

 

Patvirtinimas ir žalos atlyginimas

6.1 Apsilankydamas VVP, klientas patvirtina, kad be išlygų sutinka laikytis šių taisyklių, VVP vidaus tvarkos taisyklių, visų kitų VVP galiojančių tvarkų ir taisyklių reikalavimų, lankydamasis VVP nepažeisti viešosios tvarkos ir geros moralės principų.

6.2 VVP administracija turi teisę keisti neesmines šių taisyklių sąlygas atlikdama redakcinio pobūdžio pakeitimus arba atlikti pakeitimus dėl pasikeitusių teisės aktų ar valdžios institucijų įpareigojimų ir apie pasikeitimus klientus informuodama VVP internetiniame tinklapyje, adresu www.vandensparkas.lt bei pateikdama atitinkamą informaciją matomoje VVP vietoje prie kasų.

6.3 Klientui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, kai tai turi esminės reikšmės sutarties su vartotoju vykdymui, taip pat tais atvejais, kai Klientas kelia tiesioginę grėsmę kitiems VVP lankytojams ar VVP darbuotojams bei ignoruoja teisėtus VVP personalo nurodymus, VVP sprendimu abonemento galiojimas gali būti sustabdomas arba abonemento galiojimas nutraukiamas. Nutraukus abonemento galiojimą Klientui grąžinama už abonementą sumokėto mokesčio dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki abonemento galiojimo pabaigos, atskaičius 35 Eur įmoką, kuri padengia VVP dėl abonemento nutraukimo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius įskaitant bet neapsiribojant suteiktas nuolaidas, abonemento išdavimo ir administravimo sąnaudas ir kitas su abonementu susijusias VVP išlaidas.

6.4. Klientas, padaręs žalos VVP ar kitiems tretiesiems asmenims, privalo teisės aktų nustatyta tvarka nedelsdamas padarytą žalą atlyginti.