Menu

E-bilieto pirkimo taisyklės

Šių taisyklių objektas – vandens parko ir partnerių siūlomos paslaugos, kurias galima įsigyti elektroninės prekybos sistemos adresu http://bilietai.vandensparkas.lt (toliau – Sistema)

Sistemoje pirkėjo įsigytas „Vichy“ vandens parko bilietas (toliau – e-Bilietas) pirkėjui suteikia tokias pačias teises bei galimybę pasinaudoti jame nurodytomis paslaugomis tokia pačia tvarka kaip ir kitais būdais įsigytas ar įsigyti „Vichy“ vandens parko bilietas ar bilietai.

Taisyklės apibrėžia e-Bilieto pirkimo, apmokėjimo, galiojimo ir kitus klausimus, susijusius su e-Bilietu. Šios taisyklės papildo galiojančias „Vichy“ vandens parko vidaus taisykles, tačiau jų nepakeičia.

Šių taisyklių e-Bilieto pirkimo-pardavimo šalimis yra UAB „Vandens parkas“, (toliau – Vandens parkas) iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs e-Bilietą, (toliau – Pirkėjas) iš kitos pusės.

Kiekvienu atveju, Pirkėjas patvirtina, kad prieš pirkdamas paslaugas Sistemoje atidžiai susipažino su kiekvienos paslaugos teikimo sąlygomis ir bendromis E-bilieto pirkimo taisyklėmis ir su jomis visiškai sutinka.

E-bilieto pirkimo tvarka

Kiekvienos paslaugos kaina Sistemoje pateikiama atskirai, kartu su jame nurodytos paslaugos aprašymu.

Įsigydamas e-Bilietą pirkėjas privalo:

Susipažinti su produkto aprašymu ir jo teikimo sąlygomis;

Užpildyti asmeninius duomenis grafoje „Asmeniniai duomenys“

Apmokėti už e-Bilietą Mokėjimai.lt sistemoje pasirinktu apmokėjimo būdu.

E-bilieto galiojimo laikas ir naudojimo sąlygos

 

E-bilietas pradeda galioti nedelsiant po to, kai jis yra atsiunčiamas pirkėjui elektroniniu pašto adresu, kurį Pirkėjas nurodė grafoje „Asmeniniai duomenys“. Pirkėjas e-Bilietu gali naudotis tą pačią dieną, kai gauna jį elektroniniu paštu.

Norint pasinaudoti e-Bilietu yra būtina pateikti Vandens parko kasose (telefone arba spausdintą).

E-Bilietas standartiniams (kuriems nėra taikomos jokios specialios akcijos) Vandens parko bilietams galioja 12 mėnesių nuo jų įsigijimo dienos. E-Bilietas Vandens parko bilietams, kuriems yra taikomos specialios akcijos ir specialūs pasiūlymai, galioja tokį laikotarpį, koks yra nurodomas specialių akcijų ir specialių pasiūlymų aprašymuose. E-bilieto galiojimo laikas nurodomas pačiame E-biliete, kurį Klientas gauna el. paštu netrukus po apmokėjimo.

E-Bilieto standartiniams (kuriems nėra taikomos jokios specialios akcijos) Vandens parko bilietams galiojimo terminas gali būti pratęstas. Pratęsimo mokestis 1 mėnesiui – 3 eurai. Mokestis sumokamas Vandens parko kasoje prieš naudojantis E-biliete nurodytomis paslaugomis.

E-Bilieto Vandens parko bilietams, kuriems yra taikomos specialios akcijos ir specialūs pasiūlymai, galiojimo terminas nėra pratęsiamas šių taisyklių 2.4. punkto nurodyta tvarka, jei tai yra nurodyta paslaugos, kuri yra įsigyjama e-Bilietu, aprašyme. Tokiu atveju galutinis e-Bilieto galiojimo laikas yra nurodytas ant pačio e-Bilieto.

E-bilietas yra negrąžinamas ir atgal į pinigus nekeičiamas, nebent Pirkėjas ir Vandens parkas kiekvienu individualiu atveju susitaria kitaip.

E-Bilietas gali būti keičiamas į kitą tos pačios paslaugos kategorijos bilietą, t.y. renkantis papildomą paslaugos valandų teikimo laiką, arba renkantis papildomas pirčių zonas. Tokiu atveju Klientas turi primokėti e-Bilieto ir pasirinktų paslaugų vertės skirtumą. Tai Klientas gali padaryti Vandens parko kasose prieš patenkant į Vandens parką.

Pirkėjas turi teisę:

Perleisti savo vardu įsigyto e-Bilieto suteikiamas teises tretiesiems asmenims ir užtikrinti bei garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos teisės, yra tinkamai informuotas apie e-Bilieto pirkimo-pardavimo ir kitas taisykles.

Naudotis e-Biliete nurodytomis paslaugomis.

Vandens parkas turi teisę:

Atsisakyti teikti paslaugas, jei pirkėjas e-Bilieto įsigijimo metu pateikė melagingus, neišsamius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis.

Vandens parkas privalo:

Dėti visas pastangas, kad e-Biliete nurodytos paslaugos būtų suteiktos Pirkėjui visą e-Bilieto galiojimo laikotarpį.

Laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

Duomenų pateikimo taisyklės

E-bilieto pirkimo metu metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus Sistemos reikalaujamus duomenis.

Pirkėjas atsako už jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą. Jei Pirkėjas pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl e-Bilieto netinkamo įsigijimo tenka Pirkėjui.

Pirkėjas neatlygintinai suteikia Vandens parkui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra reikalinga Paslaugų, nurodytų E-Biliete, teikimui. Ši teisė galioja iki e-Biliete nurodytos paslaugos suteikimo arba e-Bilieto galiojimo termino pabaigos.

Konfidencialumas

Vandens parkas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį E-biliete nurodytų paslaugų teikimą) Pirkėjo pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

Kitos sąlygos

PVM sąskaitos-faktūros juridiniams asmenims neišrašomos, remaintis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 3 straipsniu http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000000511.