Menu

„Vichy“ vandens parko šeimos abonemento kortelės taisyklės:

Šios taisyklės yra taikomos visiems „Vichy” vandens parko (toliau – „VVP“) vardinio šeimos abonemento (toliau – „abonementas“) turėtojams (toliau – „lankytojai“). Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Šios taisyklės papildo kitas VVP galiojančias ir jo lankytojams taikomas taisykles, tačiau jų nepakeičia.

Kiekvienas lankytojas, įsigydamas abonementą ir apsilankydamas VVP šiuo patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir kitomis VVP galiojančiomis taisyklėmis, įskaitant bet neapsiribojant VVP vidaus tvarkos taisyklėmis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

 

  1. Šeimos abonementų rūšys:

1.1 „Šeimos suaugusių“ abonementas – VVP abonementas, skirtas apsilankymui pramogų ir pirčių zonose, t.y. baseinų ir nusileidimo kalnelių zonoje, „Lavos“ ir „Bora Bora“ pirčių zonoje ir / ar kitose vandens parko zonose, kurios buvo įrengtos ir visiškai veikiančios abonemento įsigijimo dieną. Šį abonementą gali įsigyti asmenys, kuriems abonemento kortelės gamybos dieną yra ne mažiau 18 metų.

1.2 „Šeimos vaikiškas“ abonementas – VVP abonementas, skirtas apsilankymui pramogų zonoje, t.y. baseinų ir nusileidimo kalnelių zonoje ir / ar kitose vandens parko zonose, kurios buvo įrengtos ir visiškai veikiančios abonemento įsigijimo dieną. Vaikai nuo 12 m. gali lankytis „Bora Bora“ pirčių zonoje.

 

  1. Abonemento galiojimas:

2.1 Abonementas galioja nuo 2019m. vasario 11 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. vienam neriboto laiko apsilankymui per dieną VVP darbo laiku.

2.2 Į VVP galima patekti VVP vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka, likus ne mažiau nei dviems valandoms iki VVP uždarymo.

 

  1. Abonemento kortelės išdavimas:

3.1 Vardinės abonemento kortelės išduodamos tik į VVP kartu atvykus visiems šeimos nariams, ketinantiems naudotis abonementu. Vėliau kiekvienas šeimos narys turės galimybę VVP lankytis atskirai. Abonemento kortelė išduodama tik pateikus abonemento įsigijimą patvirtinantį dokumentą (kuponą, dovanų čekį). Abonemento kortelės gaminamos ir išduodamos nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. Pinigai už nepanaudotą abonementą negrąžinami.

3.2 Abonemento kortelei išduoti, lankytojai privalo atsakingam darbuotojui pateikti asmens dokumentą ir užpildyti abonemento anketą. Paaiškėjus, kad anketoje pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs, abonemento kortelė neišduodama, o išduota kortelė gali būti panaikinta negrąžinant už abonementą sumokėtų pinigų.

3.3 Abonementą įsigijęs lankytojas nufotografuojamas ir skaitmeninis lankytojo atvaizdas (nuotrauka) perkeliamas ant abonemento kortelės. Nuotraukoje lankytojo veidas negali būti visiškai ar dalinai uždengtas (fotografuojama be akinių, kepurės, šalio ir kt.).

3.4 Abonemento kortelė išduodama tą pačią dieną, ne anksčiau kaip praėjus 4 (keturioms) valandoms po reikiamų dokumentų užpildymo ir duomenų pateikimo, išskyrus atvejus, nurodytus 3.5 punkte.

3.5 Jei dėl techninių kliūčių abonemento kortelė negali būti išduota tą pačią dieną, lankytojas, pateikęs abonemento kuponą, abonemento kortelę gali  atsiimti per savaitę nuo pirmojo apsilankymo VVP.

3.6 Abonementą įsigijęs lankytojas, kuriam jau išduota abonemento kortelė, neturi teisės abonemento perleisti kitam asmeniui.

3.8 Lankytojui praradus ar sugadinus abonemento kortelę, sustabdžius abonemento kortelės galiojimą, nauja abonemento kortelė išduodama arba abonemento kortelės galiojimas atnaujinamas tik iš anksto sumokėjus 12 Eur kortelės mokestį.

3.9 Abonemento galiojimas lankytojo prašymų negali būti stabdomas ar nutraukiamas. Pinigai už abonementą yra negrąžinami ir abonementai nekeičiami.

 

  1. Abonemento naudojimo ribojimai:

4.1 Abonementas negalioja VVP vykstančių renginių metu, į kuriuos parduodami atskiri renginio bilietai.

4.2 Jei atskiros VVP zonos lankytojų apsilankymo metu yra išnuomotos ar kitaip perduotos naudoti tretiesiems asmenims, į jas lankytojai gali būti neįleidžiami.

4.3 Lankytojai į VVP su abonementu gali būti neįleidžiami, kai visos individualios persirengimo spintelės yra užimtos. Visi lankytojai VVP aptarnaujami bendros eilės tvarka.

4.4 Dėl techninių kliūčių ar dėl kitų priežasčių VVP gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis ar įrenginiais: sūkurinėmis voniomis, nusileidimo takeliais, bangų baseinu, pirtimis ir kt. Šiais atvejais abonemento kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui už jį negrąžinami. Informacija apie apribojimus, susijusius su teikiamomis paslaugomis, pateikiama VVP vidaus tvarkos taisyklėse, VVP kasose arba interneto tinklapyje www.vandensparkas.lt.

4.5 Lankytojai į VVP neįleidžiami po darbo valandų, uždarius VVP remontui ar VVP neveikiant dėl bet kokių kitų priežasčių.

4.6 VVP ne rečiau kaip kartą metuose yra uždaromas profilaktiniams darbams, kurie gali trukti iki 4 savaičių.

4.7 Lankytojams, dėl VVP naudojimo ribojimų negalėjusiems pasinaudoti VVP teikiamomis paslaugomis abonemento kaina neperskaičiuojama ir pinigai negrąžinami.

 

  1. Kitos sąlygos:

5.1 Abonementą įsigijęs lankytojas į VVP įleidžiamas tik pateikęs jam išduotą abonemento kortelę.

5.2 Abonemento kortelės yra vardinės. VVP personalas turi teisę paprašyti lankytojo asmens dokumento, o lankytojas privalo asmens dokumentą pateikti.

5.3 Abonementą įsigijęs lankytojas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad teisė naudotis VVP paslaugomis yra suteikiama tik tam asmeniui, kuriam yra išduota  abonemento kortelė. Pateikus kitam asmeniui išduotą abonemento kortelę, VVP turi teisę sustabdyti ar panaikinti abonemento galiojimą.

5.4 Už VVP įsigyjamus gėrimus, maistą, kitas apsilankymo VVP metu suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes lankytojas privalo sumokėti šių prekių ar paslaugų įsigijimo metu arba VVP išėjimo kasose pagal nustatytus kainų tarifus. Šios prekės ir paslaugos nėra įskaičiuotos į abonemento kainą.

5.5 VVP turi teisę papildomai apmokestinti pirčių, baseinų ir nusileidimo kalnelių zonas ir / ar kitas vandens parko zonas, įrengtas ir/ar pradėjusias veikti po abonemento įsigijimo.

5.6 Jaunesni nei 14 metų lankytojai VVP paslaugomis gali naudotis tik su lydinčiu pilnamečiu asmeniu. Nuo 14 iki 16 metų lankytojai  VVP paslaugomis gali naudotis tik pateikę galiojantį VVP nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų (globėjų). Sutikimo formą pateikiama VVP bei VVP internetiniame tinklapyje adresu www.vandensparkas.lt.

5.7 Abonementas suteikia teisę patekti į VVP likus ne mažiau nei dviems valandoms iki VVP uždarymo.

5.8 Kilus ginčui su VPP, vartotojas gali kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt).

 

  1. Patvirtinimas ir žalos atlyginimas

6.1 Apsilankydamas VVP, lankytojas patvirtina, kad be išlygų sutinka laikytis šių taisyklių, VVP vidaus tvarkos taisyklių,  visų kitų VVP galiojančių tvarkų ir taisyklių reikalavimų, lankydamasis VVP nepažeisti viešosios tvarkos ir geros moralės principų.

6.2 VVP administracija turi teisę bet kuriuo metu keisti šias taisykles apie pasikeitimus lankytojus informuodama VVP internetiniame tinklapyje, adresu www.vandensparkas.lt.

6.3 Lankytojui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, VVP administracijos sprendimu gali būti paskirta bauda iki 25 Eur ir/arba abonemento galiojimas sustabdytas arba panaikintas.

6.4. Lankytojas, padaręs žalos VVP ar kitiems tretiesiems asmenims, privalo teisės aktų nustatyta tvarka nedelsdamas padarytą žalą atlyginti.

 

Nepamirštamų įspūdžių bei geros nuotaikos Jums linki „Vichy“ vandens parkas!