Menu

„Vichy“ vandens parko taisyklės (toliau – Taisyklės) yra „Vichy“ vandens parko paslaugų sutarties dalis

 

 1. BENDROJI DALIS

 

Bendrosios nuostatos

1.1. „Vichy“ vandens parkas (toliau – Vandens parkas) – tai laisvalaikio ir pramogų kompleksas, esantis adresu Ozo g. 14C, Vilniuje, kurį sudaro pirčių zona, baseinų ir nusileidimo kalnelių zona, ir kiti vandens atrakcionai. Vandens parko operatorius (toliau – operatorius) – UAB „Vandens parkas“ (buveinės adresas: Ozo g. 14C , Vilnius, identifikavimo kodas: 300023589, PVM mokėtojo kodas: LT100001025317). Lankytojas – kiekvienas Vandens parke pramogaujantis asmuo, operatoriaus nustatyta tvarka įsigijęs bilietą ar kitaip teisėtai įgyjęs operatoriaus leidimą patekti į Vandens parką.

1.2. Teisinius lankytojo ir operatoriaus santykius nusako šios Taisyklės, Civilinis kodeksas ir kiti taikytini aktai.

1.3. Vandens parko paslaugų sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma tuo momentu, kai asmuo nusiperka bilietą arba kitaip teisėtai įgyja operatoriaus leidimą arba patvirtinimą naudotis Vandens parku. Operatorius suteikia leidimą naudotis Vandens parku tik pagal šios Sutarties sąlygas.

1.4. Šios taisyklės yra Vandens parko paslaugų sutarties dalis  ir yra privalomos visiems Vandens parke esantiems asmenims. Visi Vandens parke esantys asmenys privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų. Teisę naudotis Vandens parko paslaugomis lankytojas įgyja tik įsigijęs Vandens parko bilietą ar kitaip teisėtai įgyjęs operatoriaus leidimą patekti į Vandens parką

1.5. Šios taisyklės nustato Vandens parko lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, operatoriaus ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas. Taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį Vandens parke, gerą nuotaiką  ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.

1.6. Su Vandens parku sudaroma Sutartimi lankytojas ar lankytojo įstatyminiai atstovai (tėvai, globėjai), leidžia operatoriui arba jo įgaliotam trečiajam asmeniui vykdyti asmens duomenų rinkimą, fiksavimą pagal Sutarties, šių Taisyklių ar kitų Vandens parke galiojančių ir lankytojui taikomų teisės aktų sąlygas. Operatorius gali vykdyti lankytojo asmens duomenų (fotografijos, video ir kitų garso ir vizualios informacijos įrašų pavidalu) fiksavimą ir apdorojimą, įskaitant atvejus kai asmuo naudojosi Vandens parku be operatoriaus sutikimo arba nežiūrint operatoriaus draudimą ar kitaip neteisėtai naudojosi Vandens parko paslaugomis, o taip pat atvejais, jeigu šiam asmeniui operatorius arba jo įgalioti asmenys anuliavo šio įsigytą bilietą dėl nustatytų taisyklių pažeidimo. Operatorius turi teisę rinkti, registruoti, įvesti, laikyti informaciją apie asmenį teksto, garso ir vizualinių duomenų laikikliuose, tvarkyti, perdaryti, naudoti, transliuoti, ištrinti šiuos duomenis. Operatorius ar jo pasitelkti tretieji asmenys turi teise fotografuoti, filmuoti ar kitaip fiksuoti lankytoją Vandens parko teritorijoje. Visos teisės, susijusios su fiksavimu, priklauso operatoriui. Užfiksuotą medžiagą operatorius turi teisę neatlygintinai naudoti rinkodarai ar kitiems teisėtiems tikslams, esant lankytojo sutikimui.

1.7. Ginčai ir nesutarimai dėl Taisyklių, jų pažeidimo ir dėl atsakomybės dėl naudojimosi Vandens parku yra sprendžiami tarpusavio derybų būdu. Jeigu tarpusavio derybų būdu jų išspręsti nepavyksta, abi Šalys turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Vilniaus mieste.

1.8. Kilus ginčui su Vandens parku, vartotojas gali kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą – Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainė www.vvtat.lt).

 

Teisė naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis

1.8. Atsižvelgiant į šiose taisyklėse numatytas išimtis, teisę naudotis Vandens parko teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys. Jaunesni nei 14 metų lankytojai Vandens parko paslaugomis gali naudotis tik su lydinčiu pilnamečiu asmeniu. Nuo 14 iki 16 metų lankytojai Vandens parko paslaugomis gali naudotis tik pateikę galiojantį Vandens parko nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų (globėjų). Sutikimo formą pateikiama Vandens parke bei Vandens parko internetiniame tinklapyje.

1.9. Lankytojai nuo 14 iki 16 metų į Vandens parką įleidžiami tik jei Vandens parko personalui yra pateiktas ir galioja Vandens parko nustatytos formos sutikimas, pasirašytas tėvų (globėjų). Vandens parko personalui sutikimas pateikiamas asmeniškai jį pasirašiusio tėvo (globėjo)  ir galioja sutikime nurodytą laikotarpį (bet ne ilgiau vienerių metų).

1.10. Vaikai iki 14 metų ir negalią turintys asmenys turi teisę lankytis Vandens parke tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų (Lydintis asmuo). Lydintis asmuo yra atsakingas už šių taisyklių laikymąsi ir privalo užtikrinti, kad šių taisyklių laikytųsi jo prižiūrimas asmuo. Vaiką iki 14 metų Lydintis asmuo privalo jo prižiūrimo vaiko amžių patvirtinti raštu Vandens Parko nustatyta forma. Atsižvelgiant į tai, kad tam tikroms Vandens Parko pramogoms nustatyti minimalaus amžiaus ribojimai, jaunesniems nei 11 metų vaikams Vandens Parkas išduoda išskirtinės spalvos elektronines apyrankes, kurias vaikas privalo dėvėti visą lankymosi Vandens Parke laiką.

1.11. Lankytojai nuo 14 iki 18 metų ir Vandens parke esantys be juos lydinčių pilnamečių asmenų privalo:

1.11.1. Vandens parko personalo nurodymu (kai Vandens parko personalas mano, kad tai yra būtina ar reikalinga), Vandens parke dėvėti gelbėjimo priemones (gelbėjimo liemenes, oro pagalves (plaukmenis) ant rankų ir pan.). Šiame taisyklių punkte nurodytas gelbėjimo priemones lankytojai į Vandens parką gali atsinešti patys, arba už nustatytą mokestį jas išsinuomoti ar įsigyti Vandens parke;

1.11.2. laikytis atrakcionų naudojimo ir šių Taisyklių reikalavimų. Šiame Taisyklių punkte nurodyti lankytojai turi teisę naudotis nevisais Vandens parko atrakcionais. Informacija apie apribojimus naudotis atrakcionais yra nurodyta prie kiekvieno atrakciono arba ją turi teisę nurodyti gelbėtojas.

 

Bilietų įsigijimo ypatybės

1.12. Dėl techninių kliūčių Vandens parke laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurinėmis voniomis, nusileidimo takeliais, bangų baseinu, pirtimis ir kt. Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami. Dėl techninių kliūčių ar dėl kitų esminės reikšmės priežasčių nulemtų administracijos sprendimų VVP gali būti apribota galimybė naudotis tam tikromis paslaugomis ar įrenginiais, pavyzdžiui nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. gali būti uždaryta BORA BORA pirčių zona, o šaltų orų laikotarpiu uždaroma lauko terasa.

1.13. Lankytojų, norinčių įsigyti lengvatinį bilietą su nuolaida, operatorius turi teisę paprašyti pateikti jų amžių patvirtinantį asmens dokumentą ar kitą lankytojo statusą patvirtinantį dokumentą (moksleivio / studento pažymėjimą ar pan.).

1.14. Kilus abejonių dėl lankytojo amžiaus ar esant būtinybei nustatyti lankytojo tapatybę, Vandens parko kasininkas ar kitas atsakingas asmuo turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, tapatybės kortelę, moksleivio / studento pažymėjimą ar pan.).

 

Elektroninė apyrankė, jos paskirtis ir naudojimas

1.15. Atsižvelgiant į lankytojo amžių ir kitus šiose taisyklėse nustatytus kriterijus Vandens parko kasininkai kiekvienam lankytojui išduoda individualią elektroninę apyrankę.

1.15.1. Lankytojams nuo 0 iki 18 metų, išduodamos individualios elektroninės apyrankės, su kuriomis yra suteikiamas 20 Eur dydžio kreditas. Šią sumą galima išleisti atsiskaitant už paslaugas Vandens parke. Tabako gaminiai lankytojams iki 18 metų, o alkoholiniai gėrimai lankytojams iki 20 metų neparduodami.

1.15.2. Lankytojams nuo 18 metų išduodamos individualios elektroninės apyrankės, su kuriomis yra suteikiamas 100 Eur dydžio kreditas. Alkoholiniai gėrimai lankytojams iki 20 metų neparduodami.

1.16. Pasibaigus kreditui (lankytojui išnaudojus kreditą), kiekvienas Vandens parko lankytojas privalo apmokėti savo sąskaitą grynaisiais pinigais ar mokėjimo kortelėmis. Lankytojui, išėjimo kasose visiškai apmokėjus sąskaitą, gali būti suteiktas naujas kreditas.

1.17. Gavę elektronines apyrankes Vandens parko lankytojai turi praeiti pro įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, sumontuoto prie vartelių.

1.18. Nepriglaudus elektroninės apyrankės prie pažymėtos vietos, varteliai neleis lankytojui patekti į Vandens parko vidų, kartu nebus aktyvuota ir elektroninė apyrankė, suteikianti lankytojui teisę naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis ir atsiskaityti už Vandens parke suteiktas paslaugas ir / ar lankytojo įsigytas prekes.

1.19. Į Vandens parką neįleidžiami asmenys, neturintys elektroninės apyrankės.

1.20. Lankytojo turima elektroninė apyrankė leidžia jam atrakinti ir užrakinti individualią daiktų saugojimo spintelę persirengimo erdvėje. Informaciniuose terminaluose lankytojai gali gauti informaciją apie Vandens parke praleistą laiką, sužinoti jų individualios spintelės numerį, kredito likutį.

1.21. Lankytojų praleistas laikas Vandens parke pradedamas fiksuoti nuo to momento, kai lankytojas įeina per vartelius arba automatiškai – praėjus 5 minutėms nuo elektroninės apyrankės išdavimo kasoje. Jei klientas neatvyko arba pavėlavo įeiti į Vandens parką pinigai už bilietą nėra grąžinami.

1.22. Išeidamas iš Vandens parko lankytojas turi išsiregistruoti išėjimo kasoje. Tuomet yra parodomas tikslus lankytojo Vandens parke praleistas laikas (tačiau prie kasų laikas nėra stabdomas) bei lankytojo mokėtina suma už Vandens parke jam suteiktas paslaugas ir / ar jo nupirktas prekes. Lankytojo Vandens parke praleistas laikas yra stabdomas kai lankytojas įmeta apyrankę į surinktuvą bei praeina pro išėjimo vartelius.

1.23. Už Vandens parke papildomai praleistą laiką (laikas, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant elektroninę apyrankę) arba vėlavimą (laikas, kuris buvo fiksuojamas nuo Vandens parko darbo laiko pabaigos), automatiškai priskaičiuojama papildoma suma, remiantis Vandens parko kainininke nustatytomis kainos, kurią lankytojas privalo apmokėti išėjimo kasoje.

1.23.1. Viršijus bilieto laiko limitą (arba vėluojant), skaičiuojamas mokestis už papildomai praleistą laiką nuo pirmos minutės 15 minučių laiko intervalais;

1.23.2. Suaugusio bilieto lankytojui taikomas 6,25% bilieto vertės dydžio papildomas mokestis už kiekvieną papildomą 15 min. laiko intervalą;

1.23.3. Vaikų (0-2, 3-5 ir 6-17 metų) bilieto lankytojui taikomas 6,00% bilieto vertės dydžio papildomas mokestis už kiekvieną papildomą 15 min. laiko intervalą;

1.24. Lankytojas negali išeiti už Vandens parko teritorijos ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs, t.y. kai lankytojas atsiskaito, įmeta apyrankę į surinktuvą bei praeina pro išėjimo vartelius.

1.25. Jei iš Vandens parko išėjęs lankytojas pageidauja pakartotinai patekti į Vandens parką, jis turi įsigyti naują bilietą.

1.26. Šių taisyklių 1.25 punkto nuostatos netaikomos, jei lankytojas priverstas išeiti iš Vandens parko per specialų išėjimą (pvz. įvykus evakuacijai). Tokiu atveju elektroninė apyrankė perduodama lydinčiajam personalui arba vyr. kasininkui.

1.27. Išėjus iš Vandens parko anksčiau, t. y. neišbuvus viso laiko limito, pinigai lankytojui negrąžinami.

1.28. Elektroninę apyrankę lankytojas gali naudoti atsiskaitydamas baruose, restoranuose arba naudodamasis kitomis Vandens parke teikiamomis paslaugomis. Lankytojas, išnaudojęs dalį ar visą jam suteiktą kreditą, išėjimo kasoje apmoka visą išleistą sumą.

1.29. Jei lankytojas nesumoka už papildomai Vandens parke praleistą laiką ir / ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.30. Jei lankytojams iškyla neaiškumų dėl naudojimosi elektronine apyranke tvarkos, jie gali kreiptis į bet kurį Vandens parke dirbantį kasininką arba individualių persirengimo spintelių administratorių.

 

Kita bendra informacija

1.31. Asmenų ir turto apsaugos tikslu Vandens parke įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Taip pat kiekvienas lankytojas, praėjęs pro įėjimo vartelius, yra automatiškai nufotografuojamas. Lankytojo fotonuotrauka naudojama siekiant identifkuoti lankytoją, atvejais kai pametama/prarandama lankytojui išduota elektroninė apyrankė, siekiant užkirsti kelią lankytojų sukčiavimo ir kitais atvejais, kai reikia idientifikuoti vandens parko paslaugosmis besinaudojančius klientus iki jiems paliekant Vandens parko teritoriją.

1.32. Įėję per vartelius, viršutinius drabužius bei batus, įdėtus į specialiai jiems skirtus maišelius, lankytojai turi palikti drabužinėje, esančioje fojė, šiltuoju metų sezonu – individualioje persirengimo spintelėje.

1.33. Lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą.

1.34. Lankytojas gali turėti su savimi rankšluostį arba išsinuomoti Vandens parke individualių persirengimo kabinų administratoriaus darbo vietoje.

1.35. Esant Vandens parke, lankytojams rekomenduojame turėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Jų neturintiems lankytojams siūloma šlepetes įsigyti „Honolulu turgaus“ parduotuvėje, esančioje fojė zonoje.

1.36. Vandens parko persirengimo spintelių zonoje lankytojai gali išsinuomoti rankšluosčius, chalatus, gelbėjimo liemenes vaikams, o informacija apie tai įvedama į elektroninę lankytojo apyrankę. Pasinaudoję išsinuomotais rankšluosčiais, chalatais, plaukmenimis, lankytojai juos turi grąžinti į nuomos punktą, esantį individualių persirengimo spintelių administratoriaus darbo vietoje, kur šis grąžinimo veiksmas įskaitomas elektroninėje apyrankėje ir grąžinamas užstatas. Negrąžinus išnuomoto inventoriaus, lankytojas išėjimo kasose privalo sumokėti Taisyklių 8.4. punkte nurodytą baudą.

1.37. Atėję į Vandens parką asmeninius daiktus lankytojai turi palikti drabužinėje ir individualiose persirengimo spintelėse. Šios spintelės yra rakinamos pačių lankytojų, todėl Vandens parko administracija rekomenduoja tai daryti atidžiai.

1.38. Spintelių naudojimosi instrukcijos yra pateiktos persirengimo vietose.

1.39. Vandens parko persirengimo erdvėje yra įrengtos mokamos saugyklos. Informaciją apie saugyklų naudojimo tvarką gali suteikti persirengimo erdvėje dirbantys Vandens parko darbuotojai.

1.40. Dingus asmeniniams daiktams, lankytojams privaloma nedelsiant kreiptis į bet kurį Vandens parko darbuotoją. Už dingusius daiktus Vandens parkas neatsako!

1.41. Lankytojų Vandens parke pamesti ir vėliau kitų lankytojų ar Vandens parko darbuotojų surasti ir operatoriui perduoti daiktai, operatoriaus nuožiūra saugomi Vandens parke, arba perduodami policijai LR teisės aktų nustatyta tvarka.

1.42. Persirenginėti leidžiama tik tam skirtose kabinose.

1.43. Siekiant užtikrinti Vandens parko higieninę būklę, visi į Vandens parko vandens zonas įeinantys lankytojai privalo nusiprausti duše (naudodami muilą ar kitas švaros priemones), prireikus – apsilankyti tualete.

1.44. Lankytojai privalo palikti Vandens parke esančias vandens zonas vėliausiai likus 20 minučių iki Vandens parko darbo laiko pabaigos.

1.45. Lankytojai privalo nedelsdami palikti Vandens parko vandens zonas to pareikalavus gelbėtojams.

 

 1. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Lankytojas turi teisę:

2.1.1. reikalauti, kad atsakingas Vandens parko darbuotojas supažindintų su šiomis taisyklėmis prieš lankytojui pradedant naudotis Vandens parko teikiamomis paslaugomis;

2.1.2. naudotis Vandens parko paslaugomis tik apmokėjęs pasirinktos trukmės mokestį už apsilankymą šiame parke ar kitais operatoriaus nustatytais būdais įgijęs teisę naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis;

2.1.3. reikalauti, kad operatorius atlygintų lankytojo patirtą žalą šiose taisyklėse ir LR teisės aktuose nustatyta tvarka;

2.2. Lankytojas įsipareigoja:

2.2.1. būdamas Vandens parke ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų;

2.2.2. būdamas Vandens parke nešioti ir naudotis tik jam priskirta elektronine apyranke, kurioje yra nustatyto dydžio kreditas;

2.2.3. vykdyti Operatoriaus atstovų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi Vandens parke.

 

 1. OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Operatorius turi teisę:

3.1.1. į Vandens parką neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti Vandens parko tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei Vandens parko būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;

3.1.2. į Vandens parką neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių;

3.1.3. bet kuriuo metu pakeisti Vandens parke teikiamų paslaugų sąrašą ir / ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;

3.1.4. pašalinti iš Vandens parko lankytojus, kurie, nepaisydami perspėjimo, pažeidžia Vandens parko taisykles. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami.

3.2. Operatorius įsipareigoja:

3.2.1. laikantis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikti lankytojams paslaugas Vandens parke.

 

 1. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

4.1. Vandens parko administracija rekomenduoja Vandens parke planuojantiems pramogauti lankytojams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia naudotis jame teikiamomis paslaugomis.
Lankytojai, kuriems dėl mediciniškai svarbių priežasčių (gydytojo ar gydymo įstaigos patvirtinta diagnozė – cukrinis diabetas, mažakraujystė ir pan.) būtinas geriamasis vanduo, prašome kreiptis į vandens parko personalą.

4.2. Atsižvelgiant į Vandens parke esančių pramogų įvairovę, taip pat į konkrečių lankytojų fizinę ar psichinę būklę, tam tikros pramogos lankytojams gali būti nerekomenduojamos.

4.3. Lankytojams, nešiojantiems bet kokios rūšies akinius, rekomenduojama naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis tik pritvirtinus prie akinių raištelius.

4.4. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į Vandens parką nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

4.5. Lankytojams draudžiama naudotis Vandens parke teikiamomis paslaugomis užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius.

4.6. Su konkrečių paslaugų teikimu susijusios rekomendacijos yra nustatytos kituose šių taisyklių skyriuose.

 

 1. BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

Vandens parke griežtai draudžiama:

5.1. rėkauti, švilpauti, klaidinti gelbėtojus be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižeisti), stumdytis;

5.2. naudotis Vandens parko paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz., apatiniais rūbais) arba nedėvint rūbų;

5.3. spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti gamtinius reikalus (tuštinantis) ne tualete;

5.4. lipti ant atrakcionų, turėklų, dekoracijų, ar kitaip gadinti Vandens parke esantį inventorių;

5.5. čiuožinėti laiptų turėklais, laipioti plieninėmis konstrukcijomis;

5.6. vaiką iki 14 metų palikti be pilnamečio asmens priežiūros. Vaikas nuo 14 iki 16 metų be pilnamečio asmens priežiūros Vandens parke pramogauti gali tik jei jis atitinka Taisyklių 6.26 punkte nustatytą ūgio reikalavimą ir operatoriui yra pateiktas nustatytos formos galiojantis tėvų (globėjų) sutikimas.

5.7. asmenims iki 20 metų vartoti ir pirkti alkoholinius gėrimus, o asmenims iki 18 metų – pirkti tabako gaminius;

5.8. atsinešti į Vandens parką maisto ar gėrimų, taip pat stiklinių, dūžtančių, aštrių ar kitaip pavojingų daiktų;

5.9. įsinešti maišelius;

5.10. rūkyti;

5.11. fotografuoti ar filmuoti be operatoriaus leidimo;

5.12. avėti lauko avalynę, išskyrus fojė;

5.13. avėti avalynę vandenyje (išskyrus specialios paskirties avalynę);

5.14. stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis Vandens parko paslaugomis;

5.15. Vandens parke griežtai draudžiama lankytis:

5.15.1. asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir / ar gyvybei;

5.15.2. asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Vandens parko personalas turi teisę pareikalauti atlikti asmens blaivumo testą (maksimali leidžiama norma – 0,4 promilės) ir išprašyti neblaivų lankytoją iš Vandens parko, nekompensuojant sumokėto įėjimo mokesčio arba visai neįleisti į parką.

5.15.3. asmenims kartu su gyvūnais;

5.15.4. asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Vandens parkui, jo saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

5.16. atsižvelgiant į lankytojų sveikatos būklę, Vandens parke asmenys, turintys sveikatos problemų (širdies ligas, galvos traumas ar kt.) privalo nesinaudoti ekstremaliais nusileidimo kalneliais ir pirtimis, nes tai gali sukelti neigiamų pasekmių.

 

 1. DRAUDIMAI BASEINŲ IR VANDENS NUSILEIDIMO TAKELIŲ ZONOSE

Baseinų zonose draudžiama:

6.1. neštis pripučiamus ratus, skirtus ne tam tikro tipo nusileidimo takeliams ar atrakcionams;

6.2. neštis savo pramogų inventorių (kamuolius, žaislus ir pan.);

6.3. vaikams iki 6 metų maudytis atvirame baseine be plūdrumą gerinančių priemonių (ant rankų maunamų gelbėjimosi ratų), gelbėjimosi liemenių;

6.4. šokinėti į baseiną nuo jo krašto, bėgioti baseino kraštu, plaukioti vietose, kur tai yra draudžiama;

6.5. nerti į baseiną;

6.6. įlipti į baseinus, sūkurines vonias ar išlipti iš jų ne tam skirtose vietose;

6.7. vaikams iki 3 metų maudytis baseine be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje;

6.8. pažeisti instrukcijas ir taisykles, nustatančias takelių bei kitų atrakcionų naudojimosi būdą ir tvarką. Iškilus neaiškumams rekomenduojama kreiptis į gelbėtojus.

Nusileidimo takelių zonose draudžiama:

6.9. leistis nusileidimo takeliais lankytojams, kurie neatitinka tų takelių taisyklėse nurodytų reikalavimų;

6.10. leistis nusileidimo takeliais naudojantis pagalbinėmis priemonėmis, išskyrus specialius pripučiamus ratus;

6.11. įlipti į nusileidimo takelio angą ir leistis nusileidimo takeliais draudžiant Vandens parko personalui (gelbėtojams);

6.12. sudaryti situacijas, kurios galėtų pakenkti kitiems Vandens parko lankytojams;

6.13. įsibėgėjus įšokti į nusileidimo takelio angą, siekiant padidinti slydimo greitį ar atlikti atrakcionų viduje kitus neleistinus veiksmus (verstis, iššokti iš pripučiamų ratų ir kt.);

6.14. leistis grupėmis;

6.15. leistis kitokiomis pozicijomis, nei yra nurodytos informacijoje ir taisyklėse prie nusileidimo takelių;

6.16. naudotis nusileidimo takeliais apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir / ar psichotropinių medžiagų;

6.17. naudotis nusileidimo takeliais asmenims, kuriems sugipsuotos ar sutvarstytos galūnės;

6.18. leistis nusileidimo takeliais tuomet, kai dėl techninių kliūčių sustabdytas jų veikimas;

6.19. mūvėti rankinius laikrodžius, auskarus, grandinėles ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą lankytojams ir / ar Vandens parko

inventoriui;

6.20. naudotis neveikiančiais atrakcionais;

6.21. vandens nusileidimo takeliais naudotis nėščioms moterims;

6.22. lankytojams, nemokantiems plaukti, naudotis atrakcionu „Rapa Nui bedugnė“, kurio gylis – 3 metrai ir 60 centimetrų;

6.23. nusileidus vandens nusileidimo takeliu būtina kuo greičiau palikti nusileidimo baseinėlį;

6.24. lankytojas įsipareigoja naudotis visais atrakcionais taip, kaip to reikalauja atitinkamo atrakciono taisyklės;

6.25. Vandens parko lankytojai privalo laikytis atskirų taisyklių bei nuorodų, pateikiamų kiekvieno nusileidimo takelio pradžioje.

6.26. Nusileidimo kalnelių naudojimosi reikalavimai:

 • Atrakcionais: „Maorių klyksmas“, „Morėjos vulkanas“, „Fidžio viesulas“ – draudžiama leistis jaunesniems nei 11 metų amžiaus ir žemesniems nei 1,3 m vaikams.
 • Atrakcionais: „Tongos gyvatė”, „Pitkerno urvas”, „Ohanos upė”, „Juodasis perlas” – draužiama leistis jaunesniems nei 6 metų amžiaus ir žemesniems nei 1,3 m vaikams.
 • Atrakcionu „Rapa Nui bedugnė” – draužiama leistis vaikams iki 14 metų amžiaus.
 • Atrakcionu „Moskito” draudžiama leistis jaunesniems nei 6 ir vyresniems nei 18 metų amžiaus asmenims.

 

 1. ELGESIO TAISYKLĖS PIRČIŲ ZONOJE

7.1. Pirčių zonoje lankytojai prašomi netriukšmauti.

7.2. Pirčių erdvėje privaloma turėti rankšluostį. Neturint rankšluosčio, jį galima išsinuomoti persirengimo zonoje, esančioje I aukšte.

7.3. Prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias, prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, taip pat pasinaudojus tualetu būtina nusiprausti duše.

7.4. Į sausas pirtis galima įeiti tik turint rankšluostį, kurį pirtyje būtina pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu.

7.5. Šlepetes reikia palikti prie įėjimo į pirtis.

7.6. Poilsio zonose ant krėslų ir gultų privalu po visu kūnu pasitiesti rankšluostį.

7.7. Pirčių zonose rekomenduojama nenešioti papuošalų.

7.8. Pirtyse negalima užsiimti vietų iš anksto.

7.9. Pirtyse draudžiama:

7.9.1. atsinešti ir naudoti savo užpilus, ekstraktus ir vantas;

7.9.2. patiems pilti vandenį ant akmenų;

7.9.3. naudoti kosmetikos priemones;

7.9.4. reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.

 

 1. ATSAKOMYBĖ

8.1. Lankytojas, padaręs žalą Vandens parkui, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai ar globėjai.

8.2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Vandens parko taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi. Nepilnamečius lydintys asmenys įsipareigoja ir privalo užtikrinti, kad jų lydimi asmenys vykdytų visas Vandens parko taisyklių nuostatas ir reikalavimus.

8.3. Lankytojas privalo sumokėti 12 Eur baudą, jeigu naudojasi kitos kategorijos arba ne jam priskirta apyranke.

8.4. Jei yra žinoma vyresnio nei 17 metų lankytojo, kuris pametė jam suteiktą elektroninę apyrankę, buvimo parke trukmė, išnaudoto kredito dydis ar kiti galintys identifikuoti duomenys (spintelės numeris, foto nuotrauka ir kt.), jis išeidamas moka operatoriui 15 Eur baudą už prarastą apyrankę ir apmoka už Vandens parke įsigytas prekes bei suteiktas paslaugas. Jei vyresnis nei 17 metų lankytojas, kuris pametė jam suteiktą elektroninę apyrankę, nėra atpažįstamas pagal anksčiau paminėtus požymius, tuomet jis moka 100 Eur baudą. Jei yra žinoma lankytojo 0 – 17 metų, kuris pametė jam suteiktą elektroninę apyrankę, buvimo parke trukmė, išnaudoto kredito dydis ar kiti galintys identifikuoti duomenys (spintelės numeris, foto nuotrauka ir kt.), mokama operatoriui 10 Eur bauda už prarastą apyrankę ir apmokama už Vandens parke įsigytas prekes bei suteiktas paslaugas. Jeigu 0 – 17 metų lankytojas, kuris pametė jam suteiktą elektroninę apyrankę, nėra atpažįstamas pagal anksčiau paminėtus požymius, tuomet mokama 30 Eur bauda. Už prarastą drabužinės numeriuką mokama 4 Eur bauda. Už sugadintą ar negrąžintą rankšluostį lankytojas privalo sumokėti 10 Eur baudą, o už chalatą – 25 Eur baudą.

8.5. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą Vandens parke, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam Vandens parko darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.

8.6. Lankytojui Vandens parke patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl operatoriaus kaltės, operatorius atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.7. Radus svetimą apyrankę, būtinai perduoti bet kuriam vandens parko darbuotojui.

8.8. Operatorius nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Vandens parke patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir / ar rekomendacijų.

8.9. Operatorius neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir / ar sugadinti, įskaitant ir lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti naudojantis nusileidimo takeliais.

8.10. Operatorius savo nuožiūra už taisyklių nesilaikymą, asmeniui gali taikyti piniginę baudą iki 25 Eur.