Menu

Pirkimo taisyklės

Šių taisyklių objektas – bendrovės UAB „Vandens parkas“ valdomo „Vichy“ vandens parko ir partnerių siūlomos paslaugos, kurias galima įsigyti elektroninės prekybos sistemoje adresu http://bilietai.vandensparkas.lt (toliau – Sistema)

Sistemoje pirkėjo įsigytas „Vichy“ vandens parko bilietas, metinio abonemento kuponas ar kitas kuponas (toliau – e-Bilietas) pirkėjui suteikia tokias pačias teises bei galimybę pasinaudoti jame nurodytomis paslaugomis tokia pačia tvarka kaip ir kitais būdais įsigytas „Vichy“ vandens parko bilietas ar kuponas.

Taisyklės apibrėžia e-Bilieto pirkimo, apmokėjimo, galiojimo ir kitus klausimus, susijusius su e-Bilietu. Šios taisyklės papildo kitas galiojančias „Vichy“ vandens parko taisykles, tačiau jų nepakeičia.

Šios taisyklės taikomos įsigijusiam ar ketinančiam įsigyti e-Bilietą asmeniui (toliau – Pirkėjas)

Kiekvienu atveju, Pirkėjas patvirtina, kad, prieš pirkdamas Sistemoje e-Bilietą, atidžiai susipažino su kiekvienos paslaugos teikimo sąlygomis, E-bilietų taisyklėmis, kitomis taikomomis „Vichy“ vandens parko taisyklėmis ir su jomis visiškai sutinka.

Pirkimo tvarka

Kiekvienos paslaugos kaina Sistemoje pateikiama atskirai, kartu nurodomas ir produkto ar paslaugos aprašymas.

Įsigydamas e-Bilietą pirkėjas privalo:

  • susipažinti su produkto ar paslaugos aprašymu ir teikimo sąlygomis;
  • pateikti asmeninius duomenis grafoje „Asmeniniai duomenys“;
  • apmokėti e-Bilietą Paysera.lt sistemoje pasirinktu apmokėjimo būdu.

E-bilieto galiojimo laikas ir naudojimo sąlygos

E-bilietas pradeda galioti nedelsiant po to, kai jis yra išsiunčiamas Pirkėjui elektroninio pašto adresu, kurį Pirkėjas nurodė grafoje „Asmeniniai duomenys“. Pirkėjas e-Bilietu gali naudotis tą pačią dieną, kai gauna jį elektroniniu paštu.

Norint pasinaudoti e-Bilietu, būtina pateikti Vandens parko kasose (išmaniojo telefono ekrane arba atspausdintą popieriuje).

Standartiniai E-Bilietai (kuriems nėra taikomos jokios specialios akcijos) galioja iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos, nuo įsigijimo dienos. Vandens parko E – bilietai, kuriems yra taikomos specialios akcijos ir specialūs pasiūlymai, galioja tokį laikotarpį, koks yra nurodomas specialių akcijų ir specialių pasiūlymų aprašymuose. E-bilieto galiojimo laikas nurodomas pačiame E-biliete, kurį Klientas gauna el. paštu netrukus po apmokėjimo.

E-Bilieto Vandens parko bilietams, kuriems yra taikomos specialios akcijos ir specialūs pasiūlymai, galiojimo terminas nėra pratęsiamas šių taisyklių nurodyta tvarka, jei tai yra nurodyta paslaugos, kuri yra įsigyjama e-Bilietu, aprašyme. Tokiu atveju galutinis e-Bilieto galiojimo laikas yra nurodytas ant pačio e-Bilieto.

E-bilietas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują pametus ar kitaip praradus, ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus Pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto nepanaudoto e-Bilieto (t.y. e-Bilieto pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo įsigijimo dienos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnyje nustatytomis taisyklėmis.

E-Bilietas gali būti keičiamas į kitą tos pačios paslaugos kategorijos bilietą, t.y. renkantis papildomą paslaugos valandų teikimo laiką, arba renkantis papildomas pirčių zonas. Tokiu atveju Klientas turi primokėti e-Bilieto ir pasirinktų paslaugų vertės skirtumą. Tai Klientas gali padaryti Vandens parko kasose prieš patenkant į Vandens parką.

Pirkėjas turi teisę:

Perleisti savo vardu įsigyto e-Bilieto suteikiamas teises tretiesiems asmenims ir užtikrinti bei garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos teisės, yra tinkamai informuotas apie e-Bilieto pirkimo-pardavimo ir kitas taisykles.

Naudotis e-Biliete nurodytomis paslaugomis.

Pirkėjas privalo:

Susipažinti su įsigyjamame e-Biliete nurodytų paslaugų aprašymais bei joms taikomais reikalavimais (įskaitant, bet neapsiribojant, amžiaus riba, ūgio riba), kuriuos Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti e-Biliete nurodyta paslauga ar jos dalimi (pavyzdžiui, amžiaus, ūgio ar kitais reikalavimais atskiruose vandens atrakcionuose), privalo atitikti. Pirkėjui yra žinoma, kad įgalioti asmenys gali atsisakyti suteikti Pirkėjo pasirinktą paslaugą asmeniui, kuris neatitinka paslaugos teikimui keliamų reikalavimų, ir tokiu atveju Pirkėjui pinigai, už kuriuos buvo įsigytas e-Bilietas, nėra grąžinami.

Susipažinti su šiomis e-Bilietų taisyklėmis, kitomis pasirinktai paslaugai taikomomis „Vichy“ vandens parko taisyklėmis ir jų besąlygiškai laikytis.

Vandens parkas turi teisę:

Atsisakyti teikti paslaugas, jei pirkėjas e-Bilieto įsigijimo metu pateikė melagingus, neišsamius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis.

Vandens parkas privalo:

Dėti visas pastangas, kad e-Biliete nurodytos paslaugos būtų suteiktos Pirkėjui visą e-Bilieto galiojimo laikotarpį.

Laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

Duomenų pateikimo taisyklės

E-bilieto pirkimo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus Sistemos reikalaujamus asmens ir kitus duomenis.

Pirkėjas atsako už jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą. Jei Pirkėjas pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl e-Bilieto netinkamo įsigijimo tenka Pirkėjui.

Pirkėjas neatlygintinai suteikia Vandens parkui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra reikalinga Paslaugų, nurodytų E-Biliete, teikimui. Ši teisė galioja iki e-Biliete nurodytos paslaugos suteikimo arba e-Bilieto galiojimo termino pabaigos.

Konfidencialumas

Vandens parkas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį E-biliete nurodytų paslaugų teikimą) Pirkėjo pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

Ginčų sprendimo tvarka

Visi ginčai su UAB „Vandens parkas“ sprendžiami derybų būdu. Jei derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.

Ginčus su vartotojais neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Prašymą/skundą dėl Sistemoje įsigyto paslaugos galite pateikti vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektui – Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainės: www.vvtat.lt).

Kitos sąlygos

PVM sąskaitos-faktūros juridiniams asmenims neišrašomos, remaintis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 3 straipsniu http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000000511.